La Ferme de Borgirault

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring legt u de aard, de omvang en het doel uit van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons onlineaanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals externe aanwezigheid op het internet, zoals ons social media-profiel (hierna gezamenlijk “onlineaanbod” genoemd). Voor de gebruikte begrippen, zoals “verwerking” of “verantwoordelijke”, verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Leidinggevende

Leon Lenz
Ferme de Borgirault
21580 Grancey-le-Château
Frankrijk

E-mail: info(at)borgirault.fr
Gedelegeerd bestuurder/eigenaar: Leon Lenz
Link naar impressie: https://borgirault.fr/contact-nl/impressie

Soorten verwerkte gegevens:

– Inventarisgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen).
– Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
– Inhoudgegevens (bv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
– Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
– Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokken personen

Bezoekers en gebruikers van het onlineaanbod (hierna “gebruikers” genoemd).

Doel van de verwerking

– Verstrekking van het onlineaanbod, de functies en de inhoud ervan.
– Reactie op contactaanvragen en communicatie met gebruikers.
– Veiligheidsmaatregelen.
– Waaiermetingen/marketing

Gebruikte termen

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door hem een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bv. een cookie) of een of meer bijzondere kenmerken waaruit de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon blijkt, toe te kennen.

“Verwerking”: elke bewerking of reeks van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures in verband met persoonsgegevens. De term gaat een heel eind en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.

“Pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder het gebruik van aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegekend, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegekend.
Onder “profilering” wordt verstaan elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande in het gebruik van dergelijke gegevens voor de evaluatie van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, met name voor de analyse of voorspelling van aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verhuizing van die natuurlijke persoon.

“Verantwoordelijk”: de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander lichaam die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

“Verwerker”: de natuurlijke of rechtspersoon, de autoriteit, de instelling of het lichaam die of dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Toepasselijke rechtsgrondslagen

Overeenkomstig art. 13 AVG informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet in de gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld, is het volgende van toepassing: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 van het AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen, alsmede voor het beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b), van het AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is artikel 6, lid 1, onder c), van het AVG, en de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG. Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van het AVG als rechtsgrondslag.

Veiligheidsvoorzieningen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op het risico, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsmede de verschillende waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet en de ernst ervan voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, overeenkomstig artikel 32 AVG.

Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door controle uit te oefenen op de fysieke toegang tot de gegevens, alsmede op de toegang, de invoer, de doorgifte, de beschikbaarheidsbeveiliging en de scheiding van de gegevens. Bovendien hebben we procedures vastgesteld om de uitoefening van de rechten van betrokkenen, de verwijdering van gegevens en de reactie op het in gevaar brengen van gegevens te waarborgen. Bovendien houden wij al rekening met de bescherming van persoonsgegevens tijdens de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures, in overeenstemming met het beginsel van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en gegevensbescherming vriendelijke presets (Art. 25 AVG).

Samenwerking met contractverwerkers en derden

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (contractverwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, dan geschiedt dit uitsluitend op basis van een wettelijke toestemming (bijv. indien overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, conform art. 6 lid 1 sub b AVG voor contractuitvoering noodzakelijk is), indien u daarmee heeft ingestemd, indien een wettelijke verplichting dit voorschrijft of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts, etc.).

Indien wij op basis van een zogenoemd “orderverwerkingscontract” de verwerking van gegevens aan derden opdragen, gebeurt dit op basis van art. 28 AVG.

Doorgifte naar derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, dan gebeurt dit alleen als dit gebeurt voor de nakoming van onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten we de gegevens alleen in een derde land achter als de speciale vereisten van Art. 44 e.v. Proces AVG. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking wordt uitgevoerd op basis van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bv. voor de VS door het “privacyscherm”) of de naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (de zogenaamde “modelcontractbepalingen”).

Rechten van de betrokkenen

U heeft het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede verdere informatie en een kopie van de gegevens op te vragen conform art. 15 AVG.

Conform Art. 16 AVG heeft u het recht te verzoeken dat uw gegevens worden ingevuld of dat onjuiste gegevens die op u betrekking hebben worden gecorrigeerd.

Conform art. 17 AVG heeft u het recht om onmiddellijke verwijdering van relevante gegevens te eisen of een beperking van de verwerking van de gegevens conform art. 18 AVG.

U heeft het recht te verlangen dat de door u aan ons verstrekte gegevens conform art. 20 AVG worden ontvangen en te verlangen dat deze aan andere verantwoordelijke personen worden doorgegeven.

Overeenkomstig artikel 77 van het AVG hebben zij ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Recht op herroeping

U heeft het recht om verleende toestemmingen op grond van art. 7 lid 3 AVG met terugwerkende kracht in te trekken.

Recht van bezwaar

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens conform art. 21 AVG. Dit bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

Cookies en recht van bezwaar in directe reclame

“Cookies” zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. In de cookies kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen. Een cookie wordt in de eerste plaats gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) tijdens of na zijn of haar bezoek aan een onlineaanbod. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “tijdelijke cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een onlineaanbod heeft verlaten en zijn browser sluit. In zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje in een onlineshop of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies worden “permanent” of “persistent” genoemd en blijven ook na het afsluiten van de browser opgeslagen. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen wanneer gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de belangen van gebruikers die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden worden opgeslagen in een dergelijke cookie. Cookies van derden” zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het onlineaanbod (anders, als het alleen cookies van derden zijn, worden ze “eerstepartijencookies” genoemd).

Wij kunnen gebruik maken van tijdelijke en permanente cookies en dit verduidelijken in het kader van onze gegevensbeschermingsverklaring.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden verwijderd. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketing doeleinden kan voor veel van de diensten, in het bijzonder in het geval van tracking, via de US site https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=en of de EU site https://www.youronlinechoices.com/nl/ worden gemeld. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van deze online aanbieding kunnen worden gebruikt.

Wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden conform artikel 17 en 18 AVG verwijderd of de verwerking ervan beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring van gegevensbescherming, zullen de door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Wijzigingen en updates van dit privacybeleid

Wij verzoeken u om u regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij zullen de privacyverklaring aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Contractuele diensten

Wij verwerken de gegevens van onze contractuele partners en belanghebbende partijen evenals van andere klanten, klanten, klanten, klanten of contractuele partners (ook wel “contractuele partners” genoemd) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b). AVG om onze contractuele of precontractuele diensten aan hen te leveren. De hier verwerkte gegevens, het type, de omvang en het doel en de noodzaak van de verwerking ervan, worden bepaald door de onderliggende contractuele relatie.

De verwerkte gegevens omvatten de stamgegevens van onze contractpartners (bijv. naam en adres), contactgegevens (bijv. e-mailadressen en telefoonnummers) alsook contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, contractinhoud, contractuele communicatie, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis).

Wij verwerken geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens, tenzij deze deel uitmaken van een opdracht of contractuele verwerking.

Wij verwerken gegevens die nodig zijn om de contractuele diensten te rechtvaardigen en te vervullen en wijzen op de noodzaak van openbaarmaking ervan, tenzij dit duidelijk is voor de contractuele partners. Bekendmaking aan externe personen of ondernemingen vindt alleen plaats indien dit vereist is in het kader van een overeenkomst. Bij de verwerking van de in het kader van een opdracht aan ons verstrekte gegevens handelen wij in overeenstemming met de aanwijzingen van de klant en de wettelijke voorschriften.

Wanneer we onze online diensten gebruiken, kunnen we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie opslaan. Deze gegevens worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen evenals de belangen van de gebruikers in de bescherming tegen misbruik en ander onbevoegd gebruik. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om onze aanspraken op grond van artikel 6, lid 1, onder f), geldend te maken. AVG is vereist of er bestaat een wettelijke verplichting conform art. 6 lid 1 sub c. AVG.

De gegevens worden gewist als de gegevens niet meer nodig zijn voor de nakoming van contractuele of wettelijke zorgplichten of voor de behandeling van garantie- of vergelijkbare verplichtingen, waarbij de noodzaak van opslag van de gegevens om de drie jaar wordt gecontroleerd; voor het overige gelden de wettelijke opslagverplichtingen.

Administratie, financiële administratie, kantoororganisatie, contactmanagement

Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken, de organisatie van ons bedrijf, de financiële boekhouding en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Wij verwerken dezelfde gegevens als die welke wij verwerken bij het verlenen van onze contractuele diensten. De verwerkingsgrondslagen zijn artikel 6, lid 1, onder c). AVG, artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Klanten, prospecten, zakenpartners en websitebezoekers worden beïnvloed door de verwerking. Het doel en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, financiële administratie, kantoororganisatie, archivering van gegevens, dus taken die de instandhouding van onze bedrijfsactiviteiten, perceptie van onze taken en de levering van onze diensten dienen. Het wissen van de gegevens met betrekking tot contractuele diensten en communicatie komt overeen met de informatie die bij deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt.

Wij geven gegevens door aan de belastingdienst, consultants, zoals belastingconsulenten of accountants, maar ook aan andere betalingskantoren en betalingsdienstaanbieders.

Daarnaast slaan we informatie op over leveranciers, organisatoren van evenementen en andere zakenpartners op basis van onze zakelijke belangen, bijvoorbeeld om later contact op te nemen. Deze gegevens, die voornamelijk bedrijfsgerelateerd zijn, slaan wij permanent op.

Bedrijfsanalyses en marktonderzoek

Om onze activiteiten economisch te laten verlopen, om markttendensen, wensen van contractanten en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de gegevens die ons ter beschikking staan voor bedrijfsprocessen, contracten, onderzoeken, enz. Wij verwerken voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metadata op basis van art. 6 lid 1 lit. f. AVG, waarbij contractpartners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod betrokken zijn.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van economische evaluaties, marketing en marktonderzoek. We kunnen rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met informatie, bijvoorbeeld over de diensten die zij hebben gebruikt. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid, de optimalisatie van ons aanbod en de economische efficiëntie te verhogen. De analyses dienen ons alleen en worden niet extern openbaar gemaakt, tenzij het anonieme analyses met geaggregeerde waarden zijn.

Indien deze analyses of profielen persoonlijk zijn, zullen ze worden verwijderd of anoniem gemaakt bij beëindiging van de gebruiker, anders na twee jaar na het sluiten van het contract. Voor het overige worden macro-economische analyses en algemene trendbepalingen waar mogelijk anoniem gemaakt.

Contacterend

Bij contact met ons (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of social media), de gegevens van de gebruiker voor de verwerking van de contactaanvraag en de verwerking ervan in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter b. (in de context van contractuele/precontractuele betrekkingen), artikel 6, lid 1, onder f) (andere verzoeken) AVG. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een systeem voor relatiebeheer (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare vraagorganisatie.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. Tweejaarlijks wordt deze eis opnieuw bekeken; ook de wettelijke archiveringsverplichtingen zijn van toepassing.

Hosting en e-mailverzending

De hosting diensten die wij gebruiken dienen om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur en platform diensten, computercapaciteit, opslagruimte en database diensten, e-mail levering, beveiligingsdiensten en technisch onderhoud diensten die we gebruiken om dit online aanbod.

Wij of onze hostingprovider verwerken inventarisatie-, contact-, inhouds-, contract-, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, belangstellenden en bezoekers van dit onlineaanbod op basis van ons legitiem belang bij een efficiënte en veilige terbeschikkingstelling van dit onlineaanbod conform art. 6 lid 1 sub f AVG in combinatie met. Art. 28 AVG (sluiting van een contract voor de verwerking van bestellingen).

Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of onze hostingprovider, verzamelen op grond van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), de volgende gegevens AVG-gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Logbestandgegevens worden om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude te onderzoeken) maximaal 7 dagen bewaard en vervolgens gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor de bewijsvoering, mogen niet worden gewist totdat het incident in kwestie definitief is opgehelderd.

Online aanwezigheid in social media

Wij onderhouden online presentaties binnen sociale netwerken en platforms om te communiceren met actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers en hen te informeren over onze diensten.

We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico’s opleveren voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de gebruikersrechten te doen gelden. Met betrekking tot Amerikaanse aanbieders die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd, willen wij erop wijzen dat zij zich ertoe verbinden de EU-normen inzake gegevensbescherming na te leven.

Bovendien worden gebruikersgegevens gewoonlijk verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt weer worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij de belangen van de gebruikers. Hiervoor worden cookies meestal op de computer van de gebruiker opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten in de gebruikersprofielen worden opgeslagen (vooral als de gebruikers lid zijn van de betreffende platforms en daarop zijn ingelogd).

De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers vindt plaats op basis van onze legitieme belangen bij effectieve gebruikersinformatie en communicatie met gebruikers in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f). AVG. Indien de gebruikers door de respectieve verstrekkers om toestemming voor gegevensverwerking wordt gevraagd (d.w.z. om hun toestemming te geven, bv. door het aanvinken van een selectievakje of het bevestigen van een knop), is de rechtsgrondslag voor verwerking artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 van het AVG.

Voor een uitgebreide beschrijving van de betreffende verwerking en de bezwaarmogelijkheden (opt-out) verwijzen wij naar de informatie van de hieronder genoemde aanbieders.

Ook bij verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten wijzen wij erop dat deze het best bij de aanbieders kunnen worden geclaimd. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

– Facebook (Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) – Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en https://www.youronlinechoices.com/nl/, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

– Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten) – Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online aanbod doen wij geen toezeggingen of garanties van welke aard dan ook op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). AVG) inhoud of dienstenaanbiedingen van derden om hun inhoud en diensten, zoals video’s of lettertypen (hierna uniform aangeduid als “inhoud”), te integreren.

Dit veronderstelt altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Daarom is voor de weergave van deze inhoud het IP-adres vereist. We stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Externe aanbieders kunnen voor statistische of marketingdoeleinden ook gebruik maken van zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als “web beacons”). Pixel tags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

OpenStreetMap

We integreren de kaarten van de dienst “OpenStreetMap” (https://www.openstreetmap.org), die worden aangeboden op basis van de Open Data Commons Open Database License (ODbL) door de OpenStreetMap Foundation (OSMF). Privacybeleid: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Voor zover we weten, gebruikt OpenStreetMap de gegevens van de gebruiker alleen om de kaartfuncties weer te geven en de geselecteerde instellingen tijdelijk op te slaan. Deze gegevens kunnen met name de IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming mogen worden verzameld (in de regel in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten).

De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Raadpleeg voor meer informatie het Privacybeleid van OpenStreetMap:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.